s
Header image
CHOMMATAT SOMBUT LAW OFFICE
ยินดีต้อนรับ สำนักกฎหมายชมทรรศน์ สมบุตร โทร.  02-116-1310  ,  02-161-0155  ,  086-558-9695 E-mail: toebkk@hotmail.com☻☻ สำนักงานฯ พร้อมให้บริการท่านตลอด 24 ชั่วโมง และยินดีแก้ปัญหาให้ท่านทันทีที่เกิดเหตุการณ์ โดยสามารถติดต่อได้ที่ี่ คุณชมทรรศน์ โทร.086-5589695 ☻☻ ☻☻

 

 

 
 

 

 

 

เบอร์โทรศัพท์สถานีตำรวจ
ในกรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์ศาลในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล

เบอร์โทรศัพท์สรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานเขต
ในกรุงเ้ทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิง
ในกรุงเ้ทพมหานคร

 

 

 


 

  

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 

บทกำหนดโทษ

                        มาตรา ๗๐ ผูใดไมมาใหถอยคํา หรือไมสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ ตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการสั่งตามมาตรา ๑๔ หรือที่พนักงานเจาหนาที่มีหนังสือเรียก ตามมาตรา ๕๔ (๔) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

                        มาตรา ๗๐/๑ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๐/๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๗๑ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ วรรคหา มาตรา ๔๑หรือมาตรา ๔๓ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

                        มาตรา ๗๒ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๒วรรคสอง หรือตามมาตรา ๒๓ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

                        มาตรา ๗๓ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

                        มาตรา ๗๔ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบปีหรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

                        าการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยประมาทของผูนําเขา ผูสงออกหรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกลาว ผูกระทําตองระวางโทษปรับไมเกินแปดแสนบาท

                                                มาตรา ๗๔/๑ ผูใชหรือผูสนับสนุนในการกระทําความผิดซึ่งมีโทษตามมาตรา๗๓ หรือมาตรา ๗๔ ในสวนที่เกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่๓ หรือชนิดที่ ๔ ซึ่งเปนสารเคมีพิษหรือสารที่ใชผลิตสารเคมีพิษที่ระบุในอนุสัญญาหามอาวุธเคมีตามประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ตามมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษเชนเดียวกับตัวการในความผิดนั้น

                        มาตรา ๗๔/๒ การกระทําความผิดตามมาตรา ๗๓ หรือมาตรา ๗๔ ในสวนที่เกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่๓ หรือชนิดที่ ๔ ซึ่งเปนสารเคมีพิษหรือสารที่ใชผลิตสารเคมีพิษที่ระบุในอนุสัญญาหามอาวุธเคมีตามประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมตามมาตรา๑๘ หากผูกระทําความผิดมีสัญชาติไทย แมจะกระทํานอกราชอาณาจักรจะตองรับโทษในราชอาณาจักร

                        ามมิใหลงโทษผูนั้นในราชอาณาจักรเพราะการกระทํานั้นอีก ถ

                                                (๑) ไดมีคําพิพากษาของศาลในตางประเทศอันถึงที่สุดใหปลอยตัวผูนั้น หรือ

                                                (๒) ศาลในตางประเทศพิพากษาใหลงโทษและผูนั้นไดพนโทษแลวถาผูตองคําพิพากษาไดรับโทษสําหรับการกระทํานั้นตามคําพิพากษาของศาลในตางประเทศมาแลวแตยังไมพนโทษ ศาลจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ไดหรือจะไมลงโทษเลยก็ไดทั้งนี้โดยคํานึงถึงโทษที่ผูนั้นไดรับมาแลว

                        มาตรา ๗๕ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๕ (๑) หรือมาตรา ๔๕ (๕) สําหรับกรณีเพิกถอนทะเบียนเพราะอาจเกิดอันตรายโดยไมมีวิธีปกติตามควรที่จะปองกันไดถาเปนการกระทําเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่๓ ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดปหรือปรับไมเกินเจ็ดแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

                        าการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยประมาทของผูนําเขา ผูสงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกลาว ผูกระทําตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท

                        มาตรา ๗๖ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๕ (๒) หรือมาตรา ๔๕ (๕) สําหรับกรณีเพิกถอนทะเบียนเพราะไมมีประโยชนตามที่ขึ้นทะเบียนไวถาเปนการกระทําเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่๓ ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

                        าการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยประมาทของผูนําเขา ผูสงออกหรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกลาว ผูกระทําตองระวางโทษปรับไมเกินสี่แสนบาท

                        มาตรา ๗๗ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๕ (๓) ถาเปนการกระทําเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

                        าการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยประมาท ผูกระทําตองระวางโทษปรับไมเกินแปดหมื่นบาท

                        มาตรา ๗๘ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๕ (๔) ถาเปนการกระทําเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

                        มาตรา ๗๙ ถาการกระทําตามมาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ หรือมาตรา๗๘ เกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่๒ ผูกระทําตองระวางโทษสองในสามของโทษที่บัญญัติไวในมาตราดังกลาว

                        มาตรา ๘๐ ถาการกระทําตามมาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ หรือมาตรา๗๘ เกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่๑ ผูกระทําตองระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติไวในมาตราดังกลาว

                        มาตรา ๘๑ ผูไดรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท

                        มาตรา ๘๒ ผูใดโดยเจตนากอใหเกิดความเขาใจผิดในแหลงกําเนิด สภาพคุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสําคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับวัตถุอันตรายไมวาจะเปนของตนเองหรือผูอื่น ทํา หรือใชฉลากที่มีขอความอันเปนเท็จหรือขอความที่รูหรือควรรูอยูแลววาอาจกอใหเกิดความเขาใจผิดเชนวานั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

                        าผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งกระทําผิดซ้ําอีกภายในหกเดือนนับแตวันกระทําความผิดครั้งกอน ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ

                        มาตรา ๘๓ ผูใดขายวัตถุอันตรายโดยไมมีฉลากหรือมีฉลากแตฉลากหรือการแสดงฉลากไมถูกตอง หรือขายวัตถุอันตรายที่มีฉลากที่คณะกรรมการสั่งเลิกใชหรือใหแกไขตามมาตรา ๕๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

                        าการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยประมาท ผูกระทําตองระวางโทษปรับไมเกินสี่หมื่นบาท

                        าการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําของผูผลิตหรือผูนําเขาผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

                        มาตรา ๘๔ ผูใดโดยเจตนาหรือโดยประมาทรับจางทําฉลากที่ไมถูกตองตามกฎหมาย หรือรับจางติดตรึงฉลากที่ไมถูกตองตามกฎหมาย หรือรับจางทําลายสวนอันเปนสาระสําคัญของฉลากที่ถูกตองตามกฎหมายสําหรับวัตถุอันตรายอยางหนึ่งอยางใดตามความในหมวด ๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

                        มาตรา ๘๕ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

                        มาตรา ๘๕/๑ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๕๒/๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

                        มาตรา ๘๖ ผูใดไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๕๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท

                        มาตรา ๘๗ ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษบุคคลใดในความผิดตามมาตรา ๗๑หรือมาตรา ๗๒ และเปนกรณีที่มีการยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาต ถามีพฤติการณใหเห็นวาบุคคลดังกลาวอาจจะกระทําความผิดเชนนั้นอีก ศาลจะสั่งไวในคําพิพากษาหามการประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายมีกําหนดเวลาไมเกินหาปนับแตวันพนโทษไปแลวก็ได

                        มาตรา ๘๗/๑ ผูใดเคยถูกลงโทษเพราะเหตุกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้แลวครั้งหนึ่ง ถาไดกระทําผิดในบทบัญญัติเดียวกันกับที่เคยถูกลงโทษแลวนั้นซ้ำอีก ใหศาลเพิ่มโทษที่จะลงแกผูนั้นอีกกึ่งหนึ่งของอัตราโทษสําหรับความผิดนั้น

                        มาตรา ๘๗/๒ ในกรณีที่นิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้กรรมการ ผูจัดการหรือผูเชี่ยวชาญ บุคลากรเฉพาะหรือบุคคลใดซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการกระทําความผิดนั้น ตองรับผิดตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวยเวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํานั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย

                        มาตรา ๘๘ วัตถุอันตรายที่ผลิต นําเขาสงออก หรือมีไวในครอบครองโดยไมชอบดวยพระราชบัญญัตินี้ภาชนะของวัตถุอันตรายดังกลาว เครื่องมือและอุปกรณที่เกี่ยวของหรือทรัพยสินใดบรรดาที่ศาลมีคําพิพากษาใหริบ ใหสงมอบแกหนวยงานที่รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายดังกลาวเพื่อทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรตอไป

                        ในกรณีที่ตองทําลายใหศาลมีคําสั่งในคําพิพากษาใหเจาของชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นใหแกทางราชการดวย

                        มาตรา ๘๙ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือมีโทษปรับสถานเดียวใหคณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบไดและเมื่อผูกระทําความผิดไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูกระทําความผิดไดรับแจงใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

                        ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือพนักงานเจาหนาที่ใหมีอํานาจเปรียบเทียบก็ได ทั้งนี้การเปรียบเทียบใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด

                                                ในกรณีที่มีการยึดหรืออายัดของกลางที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ผูมีอํานาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะเปรียบเทียบไดในกรณีดังตอไปนี้

                        (๑)ในกรณีที่อาจแกไขใหถูกตองไดเมื่อผูกระทําความผิดยินยอมและไดแกไขของกลางที่ยึดหรืออายัดไวให้ถูก    อง

                                                (๒) ในกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองไดเมื่อผูกระทําความผิดยินยอมใหของกลางที่ยึดหรืออายัดไวตกเปนของหนวยงานที่รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายดังกลาว

                        ในกรณีที่ผูยินยอมใหเปรียบเทียบไดแกไขของกลางใหถูกตองแลวใหพนักงานเจาหนาที่ถอนการอายัดของกลางนั้นเสีย

                        บรรดาสิ่งของที่ตกเปนของหนวยงานที่รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายดังกลาวใหจัดการตามระเบียบที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบกําหนด


 

 


 

มีเรื่องด่วนหลังเวลาทำการของ
สำนักงาน (08.30-17.30 น.)
กรุณาติดต่อโดยตรงที่คุณชมทรรศน์
โทร.086-5589695

 


 

 

 
             
   
Copyright 2009 © สำนักกฎหมายชมทรรศน์ สมบุตร
ที่อยู่ 512/4 อาคารเค.ที.ริเวอร์ไซด์ ชั้น 1 ถนนเจริญกรุง 109 แยก 10 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม. 10120
โทร.   02-116-1310  ,  02-161-0155  ,  086-558-9695 Fax. 0-2291-8717 E-mail:toebkk@hotmail.comทนายความชมทรรศน์ สมบุตร ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดีแพ่ง คดีอาญา ทนายที่ปรึกษาประจำ ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ทนายฟรี เครื่องหมายการค้า ทนายความฟรี จดทะเบียนพาณิชย์ คดีแพ่ง ทนาย จดทะเบียนการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ขอคืนภาษี โดนเรียกภาษีย้อนหลัง ขอภาษีคืน ขอลดค่าปรับภาษี อุทธรณ์ภาษี ปรึกษาปัญหาภาษีอากร จดทะเบียนอาหารและยา (อย.) รับขอ อย. อาหาร รับขอ อย. เครื่องสำอาง ที่ปรึกษากฎหมายอาหารและยา จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน แก้ไข เปลี่ยนแปลง ย้ายที่อยู่บริษัท เพิ่มทุน ลดทุน กฎหมายที่ดิน เวนคืน จัดการมรดก ขับไล่ เร่งรัดหนี้สิน ทวงหนี้ สืบทรัพย์ บังคับคดี ร่างสัญญา รับร่างพินัยกรรมและจัดการเก็บรักษาพินัยกรรม ขออนุญาตโฆษณาอาหาร เครื่องสำอาง กฎหมายเครื่องมือแพทย์ รับขอ อย. วัตถุอันตราย ฉลากสินค้า สำนักทนายความ สำนักงานกฎหมาย สำนักงานทนายความ ขออนุญาตจับรางวัล ขออนุญาตจับรางวัลชิงโชค จับรางวัลเสี่ยงโชค ขออนุญาตจับรางวัลเสี่ยงโชค ขออนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลเสี่ยงโชค ขอใบอนุญาตจัดรางวัลเสี่ยงโชค เครื่องหมายบริการ จดทะเบียนร้านค้าเพื่อเปิดร้านอินเตอร์เน็ต ขึ้นทะเบียนอาหารเสริม ขึ้นทะเบียนยาแผนปัจจุบัน ขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ นำเข้าเครื่องมือแพทย์ รับจด อย.