s
Header image
CHOMMATAT SOMBUT LAW OFFICE
ยินดีต้อนรับ สำนักกฎหมายชมทรรศน์ สมบุตร โทร.  02-116-1310 / 02-161-0155 / 086-558-9695 E-mail: toebkk@hotmail.com☻☻ สำนักงานฯ พร้อมให้บริการท่านตลอด 24 ชั่วโมง และยินดีแก้ปัญหาให้ท่านทันทีที่เกิดเหตุการณ์ โดยสามารถติดต่อได้ที่่ คุณชมทรรศน์ โทร.086-5589695 ☻☻

 

 

 

 

 

 

 

เบอร์โทรศัพท์สถานีตำรวจ
ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดอื่นๆ

เบอร์โทรศัพท์ศาลในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานเขต
ในกรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิง
ในกรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาล ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดอื่นๆ

 

 

 


 

 


จดทะเบียนบริษัท , บริการงานจดทะเบียนธุรกิจ
 

สำนักงานฯ ให้บริการงาน จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนบริษัทมหาชน ที่มีขั้นตอนวิธีการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ บริการจดทะเบียนธุรกิจได้แก่

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

 • จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนเช่น จดทะเบียนย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ , จดทะเบียนสาขา
 • จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เป็นหุ้นส่วน (หุ้นส่วนเข้าใหม่/หุ้นส่วนออก/เพิ่มทุน/ลดทุน/เปลี่ยนจำพวก)
 • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับ
 • จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนและชำระบัญชี

 

จดทะเบียนบริษัทจำกัด , จดทะเบียนบริษัทมหาชน , แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน

 

 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด
 • จดทะเบียนเพิ่มทุน ลดทุน จดทะเบียนควบบริษัท
 • จดทะเบียนแก้ไขกรรมการ หรืออำนาจกรรมการ, กรรมการเข้า-ออก more..
 • จดทะเบียนแก้ไขชื่อบริษัท ตราประทับ, แก้ไขวัตถุประสงค์
 • จดทะเบียนแก้ไขที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่หรือสำนักงานสาขา
 • จดทะเบียนเลิกบริษัท และชำระบัญชี

 

 

บริการจดทะเบียนของกรมสรรพากร

 • บริการขอเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 • บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม , ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่สถานประกอบการ, เพิ่ม-ลด สาขา
 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงประเภทสินค้าหรือบริการ หรือรายการอื่นๆ เช่น แก้ไขกรรมการหรือผู้ถือหุ้น จดเลิกกิจการ เป็นต้น

 

 

 

ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องเตรียมในการจดทะเบียนบริษัท

 1. ชื่อบริษัท (หากยังไม่ได้จองชื่อให้คิดชื่อไว้ 3 ลำดับ)
 2. วัตถุประสงค์ที่จะประกอบกิจการ
 3. จำนวนทุนที่จดทะเบียนกี่บาท แบ่งออกเป็นกี่หุ้น มูลค่าหุ้นละกี่บาท (มูลค่าหุ้นต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาท)
 4. รายชื่อผู้ถือหุ้น (ต้องมีตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป) และจำนวนหุ้นที่แต่ละคนถือ
 5. รายชื่อกรรมการบริษัท มีจำนวนกี่คน ใครบ้าง พร้อมทั้งระบุอำนาจกรรมการที่ลงนามแทนบริษัท
 6. ที่ตั้งของสถานประกอบการตามสำเนาทะเบียนบ้านของที่ตั้งนั้น พร้อมเลขรหัสประจำบ้าน

 

ค่าบริการและรายละเอียดในการจดทะเบียนธุรกิจต่างๆ กรุณาติดต่อสอบถามจากสำนักงานฯ

 

 

หน้าที่ของบริษัทจำกัด *_*

หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ *_*

คำชี้แจงเรื่อง การส่งคำบอกกล่าวเรียกนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจ *_*

ประกาศเรื่อง การจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจ *_*

คำชี้แจงเรื่องการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดด้วยทรัพย์สินอย่างอื่นนอกจากตัวเงิน *_*

 

 

 

 


 


 

มีเรื่องด่วนหลังเวลาทำการของ
สำนักงาน (08.30-17.30 น.)
กรุณาติดต่อโดยตรงที่คุณชมทรรศน์
โทร.086-5589695

 


 

 

 

 
             
   
Copyright 2009 © สำนักกฎหมายชมทรรศน์ สมบุตร
ที่อยู่ 919/541 อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 49 ถนนสีลม  แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทร.   02-116-1310 / 02-161-0155 / 086-558-9695  Fax. 0-2236-5721
E-mail:toebkk@hotmail.comทนายความชมทรรศน์ สมบุตร ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดีแพ่ง คดีอาญา ทนายที่ปรึกษาประจำ ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ทนายฟรี เครื่องหมายการค้า ทนายความฟรี จดทะเบียนพาณิชย์ คดีแพ่ง ทนาย จดทะเบียนการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ขอคืนภาษี โดนเรียกภาษีย้อนหลัง ขอภาษีคืน ขอลดค่าปรับภาษี อุทธรณ์ภาษี ปรึกษาปัญหาภาษีอากร จดทะเบียนอาหารและยา (อย.) รับขอ อย. อาหาร รับขอ อย. เครื่องสำอาง ที่ปรึกษากฎหมายอาหารและยา จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน แก้ไข เปลี่ยนแปลง ย้ายที่อยู่บริษัท เพิ่มทุน ลดทุน กฎหมายที่ดิน เวนคืน จัดการมรดก ขับไล่ เร่งรัดหนี้สิน ทวงหนี้ สืบทรัพย์ บังคับคดี ร่างสัญญา รับร่างพินัยกรรมและจัดการเก็บรักษาพินัยกรรม ขออนุญาตโฆษณาอาหาร เครื่องสำอาง กฎหมายเครื่องมือแพทย์ รับขอ อย. วัตถุอันตราย ฉลากสินค้า สำนักทนายความ สำนักงานกฎหมาย สำนักงานทนายความ ขออนุญาตจับรางวัล ขออนุญาตจับรางวัลชิงโชค จับรางวัลเสี่ยงโชค ขออนุญาตจับรางวัลเสี่ยงโชค ขออนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลเสี่ยงโชค ขอใบอนุญาตจัดรางวัลเสี่ยงโชค เครื่องหมายบริการ จดทะเบียนร้านค้าเพื่อเปิดร้านอินเตอร์เน็ต ขึ้นทะเบียนอาหารเสริม ขึ้นทะเบียนยาแผนปัจจุบัน ขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ นำเข้าเครื่องมือแพทย์ รับจด อย.