Header image
CHOMMATAT SOMBUT LAW OFFICE
ยินดีต้อนรับ สำนักกฎหมายชมทรรศน์ สมบุตร โทร. 02-116-1310 / 02-161-0155 / 086-558-9695 E-mail: toebkk@hotmail.com ☻☻ สำนักงานฯ พร้อมให้บริการท่านตลอด 24 ชั่วโมง และยินดีแก้ปัญหาให้ท่านทันทีที่เกิดเหตุการณ์ โดยสามารถติดต่อได้ที่ี่ คุณชมทรรศน์ โทร.086-5589695 ☻☻ ☻☻

 

 

 
 

 

 

 

เบอร์โทรศัพท์สถานีตำรวจ
ในกรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์ศาลในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานเขต
ในกรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิง
ในกรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์สรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

 

 

 


 

 


เบอร์โทรศัพท์สรรพากรภาค 6


 สรรพากร Call Center โทร.1161

 

สำนักงานสรรพากร หมายเลขโทรศัพท์ของสรรพากรพื้นที่

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี

พื้นที่รับผิดชอบ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรี

0-3456-4430-1

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย 0-3458-1255
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา 0-3454-1979
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ 0-3459-9477
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน 0-3457-9243
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย 0-3464-2035
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา 0-3465-0116
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค 0-3459-1121

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์

0-3459-7035

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง

0-3461-7676
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี 0-3459-5119
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ 0-3457-6122
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ 0-3464-5191
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี
พื้นที่รับผิดชอบ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุพรรณบุรี

0-3552-2113

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านช้าง

0-1559-5500

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีประจันต์

0-3558-1151

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสองพี่น้อง

0- 3553-1177

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง

0-3555-1536
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช 0-3557-8500

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปลาม้า

0-3558-7676
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนเจดีย์ 0-3559-1176
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามชุก 0-3557-1097
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ 0-3557-7118
สำนักงานสรรพากรพื้นทีนครปฐม
พื้นที่รับผิดชอบ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม

0-3424-2060,0-3425-8721
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี 0-3433-1100,0-3433-2062
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน 0-3439-1113
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน 0-3435-1428
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม 0-3438-1127
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน1 0-3431-1937
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล 0-2441-0312
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร
พื้นที่รับผิดชอบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร1 0-3441-2032
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร2 0-3442-3972
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระทุ่มแบน1 0-3447-1377
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระทุ่มแบน2 0-2420-5853-4,0-2420-5495
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพ้ว 0-3448-1454,0-3448-1224
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี
พื้นที่รับผิดชอบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี 0-3233-7330
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง 0-3239-5213
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง 0-3221-1255
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม 0-3223-2676

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง

0-3239-9098
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง 0-3226-1376
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก 0-3225-4884
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ 0-3238-1013
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ 0-3228-1272
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงคราม 0-3471-1606
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที 0-3476-2005

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา

0-3475-1381
พื้นที่รับผิดชอบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี 0-3242-5207
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง 0-3249-4211
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง 0-3246-1123
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม 0-3248-1055

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย

0-3256-2552
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ 0-3247-1542
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด 0-3249-1048
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน 0-3245-9288
พื้นที่รับผิดชอบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์ 0-3260-1551
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก 0-3267-1717
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย 0-3269-9023
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน 0-3251-1931

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี

0-3268-1801
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน 0-3269-1550
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี 0-3262-2144
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด 0-3268-4213
เบอร์โทรศัพท์สรรพากรภาค 7
 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตาก 0-5551-1071
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามเงา 0-5559-9007
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าสองยาง 0-5558-9005
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพบพระ 0-5556-9119

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาก

0-5559-1004
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ระมาด 0-5558-1214
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สอด 0-5553-1045
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุ้มผาง 0-5556-1001
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเจ้า 0-5559-3005
พื้นที่รับผิดชอบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย 0-5561-1273
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ 0-5569-5192
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย 0-5567-1035
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก 0-5564-1750

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม

0-5565-9230
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย 0-5568-9117
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ 0-5569-1250
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง 0-5568-1493
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร 0-5565-2774
พื้นที่รับผิดชอบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุตรดิตถ์ 0-5541-1454
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา 0-5549-9105
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า 0-5548-9071
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย 0-5542-1153

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน

0-5541-8129
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน 0-5549-1001
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด 0-5548-1008
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก 0-5548-6084
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล 0-5543-1234

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิษณุโลก 0-5532-1111-19 ต่อ 103-118
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชาติตระการ 0-5538-1110
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกระทุ่ม 0-5539-1003
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดโบสถ์ 0-5536-1015

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเนินมะปราง

0-5539-9078
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครไทย 0-5538-9012
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระกำ 0-5537-1448
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมพิราม 0-5536-9001
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทอง 0-5531-1308

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

พื้นที่รับผิดชอบ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร

0-5571-1131

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน 0-5578-6159
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง 0-5578-1504
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ 0-5576-9004
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม 0-5579-1117
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี 0-5577-9225
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย 0-5576-1466
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี 0-5577-2455

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

พื้นที่รับผิดชอบ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร

0-5661-1165,0-5661-2800 ต่อ112,123

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง 0-5668-9025
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก 0-5663-1030
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม 0-5669-1246
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก 0-5669-8176
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน 0-5669-5155
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน 0-5662-1133
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล 0-5668-1176

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ

0-5664-1454

สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์

พื้นที่รับผิดชอบ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์

0-5671-1152

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก 0-5670-1721
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี 0-5679-1497
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่ 0-5678-1807
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว 0-5677-9044
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ 0-5672-8088
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน 0-5676-1285
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า 0-5670-9440

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ

0-5679-9500

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน

0-5673-1420
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง  0-5675-8157

สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรค์

พื้นที่รับผิดชอบ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครสวรรค์

0-5622-1500,0-5622-2109

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแสง 0-5628-2285
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรรพตพิสัย 0-5627-9420
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาคลี 0-5626-1283,0-5626-2308
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพศาลี 0-5625-9336
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดยาว 0-5627-1797
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่วงก์ 0-5623-8050
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกรกพระ 0-5629-1213

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัว

0-5625-1497

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเก้าเลี้ยว

0-5629-9230
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะโก 0-5624-9500
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุหะคีรี 0-5627-8310-1
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากฟ้า 0-5624-1499

สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

 พื้นที่รับผิดชอบ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแม่ฮ่องสอน

0-5361-2272

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย 0-5369-9224
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน้อย 0-5368-9053
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม 0-5369-1118
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง 0-5368-2222
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย 0-5361-8111
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่
พื้นที่รับผิดชอบ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่1

0-5322-1864

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง

0-5334-1535

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง

0-5348-7113

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง

0-5344-1816

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า

0-5346-9090
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี 0-5332-1573

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่

0-5330-2250-1
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม 0-5348-5096
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง 0-5331-1007
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด 0-5346-1108

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย

0-5346-7054
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ 0-5336-9574
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว 0-5345-5242
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง 0-5347-1498
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง 0-5345-1511
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว 0-5347-5439
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย 0-5349-1957
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ 0-5345-7007
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด 0-5349-5510
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม 0-5329-8060
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย 0-5345-9002

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง

0-5333-1006
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง 0-5347-7010
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน พื้นที่รับผิดชอบ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา

0-5397-6318
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้ 0-5397-9836
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้ 0--5397-9836
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง 0-5352-1363
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง 0-5350
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน 0-5351-1089
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง 0-5359-1490
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง 0-5397-5142
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ 0-5350-1038
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย
พื้นที่รับผิดชอบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย 0-5376-9223
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง 0-5379-5499
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด 0-5376-1000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน 0-5377-7119
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย 0-5378-6014
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย 0-5379-9111
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล 0-5365-7315
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว 0-5377-8007
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย 0-5371-1294
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ 0-5379-1505
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน 0-5372-1548
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน 0-5377-1929
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย 0-5373-1834
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า 0-5387-1365
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น 0-5360-8204
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง 0-5376-7026
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยาพื้นที่รับผิดชอบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน 0-5455-9230
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน 0-5449-5106
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง 0-5449-7235
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง 0-5446-5050

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา

0-5443-1499
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ 0-5445-1338
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้ 0-5449-1484
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ 0-5449-9229
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม 0-5476-9062
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย 0-5478-9121

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา

0-5479-9127

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง

0-5479-5118

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น

0-5478-7076

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน

0-5471-6065

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง

0-5476-1072

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว

0-5479-1006

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา

0-5478-1578

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง

0-5479-7124

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ

0-5477-8075
พื้นที่รับผิดชอบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ 0-5426-6106
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว 0-5426-1151
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ 0-5427-9009
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก 0-5429-9113

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ

0-5429-6163
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง 0-5422-6628
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา 0-5428-1500
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม 0-5427-1227
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน 0-5429-1675
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ 0-5428-9195
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร 0-5426-9456
พื้นที่รับผิดชอบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง 0-5459-7368
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น 0-5454-1498
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง 0-5459-1872
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่ 0-5463-5949

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่

0-5451-1309
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง 0-5458-1687
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย 0-5461-3110
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น 0-5458-9110

  


 

มีเรื่องด่วนหลังเวลาทำการของ
สำนักงาน (08.30-17.30 น.)
กรุณาติดต่อโดยตรงที่คุณชมทรรศน์
โทร.086-5589695

 


 

 

 

 
             
   
Copyright 2009 © สำนักกฎหมายชมทรรศน์ สมบุตร
ที่อยู่ 919/541 อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 49 ถนนสีลม  แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทร.   02-116-1310 / 02-161-0155 / 086-558-9695 Fax. 0-2236-5721
E-mail:toebkk@hotmail.comทนายความชมทรรศน์ สมบุตร ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดีแพ่ง คดีอาญา ทนายที่ปรึกษาประจำ ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ทนายฟรี เครื่องหมายการค้า ทนายความฟรี จดทะเบียนพาณิชย์ คดีแพ่ง ทนาย จดทะเบียนการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ขอคืนภาษี โดนเรียกภาษีย้อนหลัง ขอภาษีคืน ขอลดค่าปรับภาษี อุทธรณ์ภาษี ปรึกษาปัญหาภาษีอากร จดทะเบียนอาหารและยา (อย.) รับขอ อย. อาหาร รับขอ อย. เครื่องสำอาง ที่ปรึกษากฎหมายอาหารและยา จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน แก้ไข เปลี่ยนแปลง ย้ายที่อยู่บริษัท เพิ่มทุน ลดทุน กฎหมายที่ดิน เวนคืน จัดการมรดก ขับไล่ เร่งรัดหนี้สิน ทวงหนี้ สืบทรัพย์ บังคับคดี ร่างสัญญา รับร่างพินัยกรรมและจัดการเก็บรักษาพินัยกรรม ขออนุญาตโฆษณาอาหาร เครื่องสำอาง กฎหมายเครื่องมือแพทย์ รับขอ อย. วัตถุอันตราย ฉลากสินค้า สำนักทนายความ สำนักงานกฎหมาย สำนักงานทนายความ ขออนุญาตจับรางวัล ขออนุญาตจับรางวัลชิงโชค จับรางวัลเสี่ยงโชค ขออนุญาตจับรางวัลเสี่ยงโชค ขออนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลเสี่ยงโชค ขอใบอนุญาตจัดรางวัลเสี่ยงโชค เครื่องหมายบริการ จดทะเบียนร้านค้าเพื่อเปิดร้านอินเตอร์เน็ต ขึ้นทะเบียนอาหารเสริม ขึ้นทะเบียนยาแผนปัจจุบัน ขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ นำเข้าเครื่องมือแพทย์ รับจด อย.